Informace o Samostatném zprostředkovateli pojištění

Informace o Samostatném zprostředkovateli pojištění

V souladu se zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění sděluje Samostatný pojišťovací zprostředkovatel klientovi následující skutečnosti:

Pojišťovací zprostředkovatel

S SERVIS, s.r.o.
sídlem Horní náměstí 35961/14, Znojmo, PSČ 669 02
IČ: 26307201
společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42988

Registr

S SERVIS, s.r.o. je registrován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeným u ČNB jako pojišťovací makléř pod registračním číslem 040774 PM ode dne 1.6.2006 a jako pojišťovací agent pod registračním číslem 040773 PA ode dne 1.6.2006.
Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí je veřejně přístupný na webových stránkách – <zde>. Na základě požadavku klienta může S SERVIS, s.r.o. vydat klientovi kopii osvědčení o zápisu do tohoto registru.

Podíl pojišťovacího zprostředkovatele na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny

S SERVIS, s.r.o. nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být sjednáno pojištění.

Podíl pojišťovny na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele

Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti S SERVIS, s.r.o..

Postup při podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele

Bude-li mít pojistník a ostatní dotčené osoby výhrady proti činnosti společnosti S SERVIS, s.r.o. jako pojišťovacího zprostředkovatele, mohou podat písemnou stížnost u jednatele společnosti na email: info@s-servis.cz.
Jednatel je povinen se touto stížností zabývat a písemně sdělit stěžovateli ve lhůtě 30-ti dnů informaci, v níž uvede, jedná-li se o oprávněnou stížnost či nikoli a v případě, že tato stížnost bude shledána jako oprávněná, pak jednatel stěžovateli sdělí, jakým způsobem bude či byla tato stížnost vyřešena. Klient může současně podat stížnost k ČNB vykonávající dohled na provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů.

Povinnost pojišťovacího zprostředkovatele poskytnout řádnou analýzu nabídek pojišťoven

S SERVIS, s.r.o. poskytuje klientovi zprostředkování pojištění způsobem, při kterém je povinen poskytnout klientovi řádnou analýzu nabídek pojišťoven a pojistných produktů.

Povinnost vykonávat pojištění výhradně pro jednu pojišťovnu nebo více pojišťoven

S SERVIS, s.r.o. nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování daného pojištění výhradně pro jednu pojišťovnu nebo více pojišťoven.